Det här seminariet är genomfört.

Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2020-02-20

Plats: Edenvik, Västmannagatan 15

Tid: 18.00

Agenda

Vid ordinarie årsmöte kommer följande ärenden att behandlas:

 

 1. Årsmötets behöriga utlysande.
 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
 3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av föreningens ekonomi.
 7. Fastställande av disposition av vinst/förlust.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fråga om fastställande av årsavgiften.
 10. Beslut om budget.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av styrelseledamöter och -suppleanter.
 13. Val av revisor och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Framställning från styrelsen.
 16. Föreningens upplösning
 17. Övriga ärenden

 

 

Välkommen!

Styrelsen